خدایا

خدای مهربونم

سال پیش رو رو برام پر از برکت و خالی از تلخیهای سال قبل رقم بزن. منم قول میدم سعی کنم بنده خوب و شکرگزاری باشم.