هنوز نمیدونم چی میخوام بنویسم اما دلم میخواد کاری رو که یکساله دارم تو سایت های مختلف می کنم تو یه صفحه که کنترلش بطور تام دست خودمه انجام بدم تا با یه لحظه هوس لجبازی یه بچه همه چیز بر باد نره!!!

بگذرد قصد گله و آه و ناله تو این صفحه ندارم اونم در آغاز راه. میخوام درست مثل قالب وبلاگ شاد و رنگی به آزادی روح یه بچه و به زیبایی رنگین کمان شروع کنم.

زندگی هاتون شاد و رنگی ‘ به همراهی با من خوش اومدین.