لیست بدبیاری هایم تمامی ندارد. نگرانم....

بعد از بابا هنوز هفتم نشده بود که خاله اش فوت کرد. از آنجایی که مسن بود و دوسال اخی  بخاطر آلزایمر کسی  رو نمی شناخت ضربه سنگینی نبود.

دیشب عمه بزرگم تنها در منزلش فوت شد. سالم بود و خودش  از پس خودش بر می آمد.

شوک نسبتا سنگینی بود.

شادی روح آن مرحومه و پدرم یک صلوات.

بازهم کمرنگ بودنم در پستهای آشپزی را ببخشید.