شال خودم را بنا به گفته همسر تقلب کردم و از همه سخت تر و خوشگل تر بافتم چشمکنیشخند

 

اینم حین کار :

شال همسر را با عملیات ژانگولر در آینه عکاسی کردم بعدش متوجه شدم که با لباس توخونه عکس گرفتم بنابراین عکس این شد که می بینید چشمک

 

 

شال همسر بافت کشباف ساده دوتا رو و دوتا زیر بود که وسطش یک پیچ دوبل داشت. اما شال خودم...... نیشخند

.

.

.

.

.

چقدر عجله داری! امروز عصر تایپ می کنم شیطان

دستور بافت اضافه شد. به ادامه مطلب بروید.


شال خودم یا همون شال سفیدی که در عکس می بینید:

33 دونه سر بیندازید

رج اول همه را از رو ببافید.

رج دوم:

دوتا رو - یکی زیر- دوتا رو - 9 تا زیر- دوتا رو- یکی زیر - دوتا رو - 9 تا زیر - دوتا رو- یکی زیر - دوتا رو.

رج سوم همه از رو

رج چهارم :

دوتا رو - یکی زیر- دوتا رو - در نه دانه بعدی سه تا سه تا در نظر می گیریم و سه تای اول و دوم را باهم پیچ می اندازیم ( سه تای اول روی سه تای دوم بیاید) , سه تای بعدی را زیر ساده ببافید- بعد دوتا رو - یکی زیر- دوتا رو - باز نه دانه بعدی را سه تا سه تا در نظر بگیرید اینبار سه تای اول را ساده از زیر ببافید و سه تای دوم و سوم را باهم پیچ بیندازید  (سه تای دوم زیر سه تای سوم برود) -حالا دوتا رو - یکی زیر- دوتا رو .

رج پنجم همه از رو

رج ششم مثل رج دوم

رج هفتم همه از رو 

رج هشتم :

دوتا رو - یکی زیر- دوتا رو - در نه دانه بعدی اول سه تا را زیر ساده ببافید و سپس اینبار سه تای دوم و سوم را باهم پیچ می اندازیم ( سه تای دوم زیرسه تای سوم بیاید) - بعد دوتا رو - یکی زیر- دوتا رو - باز نه دانه بعدی سه تای اول و دوم را باهم پیچ بیندازید  (سه تای اول روی سه تای دوم برود)  سه تای سوم را ساده از زیر ببافید و سپس دوتا رو - یکی زیر- دوتا رو .

این هشت رج در تمام طول بافت تکرار می شود.

فقط یک نکته وجود دارد و آنهم یک دانه تکی که وسط بافت پنسی میبافید و من در دستور با رنگ قرمز مشخص کرده ام. این یک دانه را اگر با دانه زیرش باهم بگیرید و ببافید مثل مال من برجسته تر می شود ولی می شود ساده هم ببافید.

در تصویر زیر بجای بافتن از محل فلش آبی که بافت معمولی است باید میل را در سوراخ فلش قرمز بزنید و ببافید:

 

شال همسر هم بافتش بصورت کشباف دوتایی هست ( دوتا زیر و دوتا رو) و فقط در وسط  دوتا چهارتا برای پیچ دوبل در نظر میگیرید. این چهار دانه را باز دوتا دوتایی در نظر بگبربد  و هرکدام را مستقل پیچ ببافید فقط به جهت پیچها دقت کنید تا به شکل دوکهای پشت سرهم در بیاید. در فاصله بین پیچها هشت دانه وسط را بافت ساده ( یک رج رو و یک رج زیر ) ببافید.