نظرتون چیه؟ من بافتش رو خیلی دوست دارم.

این شال و دستکش خواهرمه که پارسال واسه خودش بافت.


طرز بافت دستکش :

به تعداد فرد دانه سر بیندازید.

بعد از چند رج اول که برای کشباف می بافید در رج شروع مدل همه دانه ها را زیر در نظر بگیرید.دانه اول را نبافته بگیرید ( مثل اول همه رجهای بافتنی) اول دوتا یکی کنید و یک نخ بیندازید تا آخر.

رج بعد بازهم زیر در نظر گرفته می شود دانه اول را نبافته بگیرید و دوتا یکی کنید و یک نخ بیندازید تا آخر.

این روش بافت بود. برای شکل دستکش هم یک مستطیل ببافید و در آخر لبه های آنرا بدوزید تا شکل استوانه شود. محل خرمج شست دست را هم ندوزید و سوراخ بگذارید. 

از این ساده تر نمی شود!نیشخند

شال گردن هم همین روش بافته می شود.