پست نوشتن در مورد غذاهایی که روتین همه خانه هاست کار خیلی سختی است. هر کسی مال خودش را بهترین می داند و حق هم دارد! اما اطلاع از نحوه پخت دیگران و ریز نکاتی که هرکس رعایت می کند واقعا میتواند برای سایرین مفید باشد.

ماکارونی به شیوه ایرانی همان پخت ماکارونی با گوشت چرخ کرده و عموما دم کردن آن است و هرچه تبلیغات و غیره به خرج بدهند که ماکارونی را دم نکنید بازهم پدر و مادرها و بیش از نیمی از جامعه دم کرده اش را بیشتر دوست دارند. بعنوان یک مادر ایرانی روش پخت خودم را ثبت می کنم و البته با آغوش باز پذیرای تجربیات شما هستم.


ادامه مطلب ...